Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Galeria 55

Koncepcja Galerii 55

Galeria 55  została zaprojektowana jako miejsce ekspozycji i dokumentacji  prac uczestników Letniej Akademii Sztuki  a także  studentów DSW oraz  współpracujących artystów. Jest to też  miejsce organizowania (wspólnie ze studentami Sztuk nowoczesnych -Design Now) tematycznych wystaw, koncertów i innych działań artystycznych. Przedsięwzięcie artystyczno - edukacyjne  Galeria55 zakłada, że Galeria to również   forum dyskusji o sztuce współczesnej i jej społecznym kontekście  (m.in. Wieczory w Galerii) oraz  informacji o wydarzeniach artystycznych.

 

Obecna wystawa w Galerii 55 przedstawia  prace, które powstały w ramach zajęć Letniej Akademii Sztuki. Zadaniem wystawy jest więc prezentacja wybranych warsztatów Akademii. Temu zadaniu  został podporządkowany projekt  pierwszej ekspozycji.
Wprowadzając do programu Akademii zagadnienia z różnych, tradycyjnie wydzielanych dziedzin sztuki współczesnej,  ukazano konwencjonalny niekiedy charakter owego wydzielania a także podkreślano znaczenie, rozwijanych poprzez uczestnictwo m.in. w działaniach artystycznych, ogólnych umiejętności dialogowych i interpretacyjnych. Umiejętności te  -  zaznaczamy, od różnych stron charakteryzując tę zależność - wyrażają się nie tylko w rozumieniu obiektów i działań artystycznych oraz w świadomym włączaniu się w  proces kreowania takich obiektów i działań. Wspomagają one także rozumienie inności, nieoczywistości przekazu, wielopoziomowości wypowiedzi.

 

Tak pojmowana sztuka i działania artystyczne pełnią rolę edukacyjną traktowaną nie tylko jako uczenie interpretowania obiektów i działań  w tym szczególnym obszarze, jakim jest  sztuka.

 

Sztukę i twórczość artystyczną  traktujemy jako sferę szeroko pojmowanego doświadczenia, w obrębie którego  (w najbardziej wyraźnej postaci, dostrzeganej również  przez nieprofesjonalistów) spotykamy się z niedosłownością, z wyzwaniem takiego  rozumienia, które - nawet w intuicyjnym odbiorze sztuki - wymaga wykroczenia w charakterystyce sensu „obiektu artystycznego” poza użyteczność,  potocznie pojmowaną praktyczność, czy tylko dekoracyjność. Jeśli dzieło jest „wystawione na interpretację”, to edukacyjne znaczenie sytuacji interpretacyjnej wyraża się poprzez wspomaganie rozumienia kultury i rozumienia siebie w tym uwarunkowaniu. Ten edukacyjny wątek wyraźnie podkreślamy w opisie koncepcji i w programie przygotowywanej konferencji na temat sztuki, interpretacji i arteterapii (informacja na stronie DSW).

 

Obecna prezentacja w Galerii 55  zawiera m.in. prace z dziedziny Land artu. Działania warsztatowe w plenerze są powiązane z pracą koncepcyjną wyrażającą się we  „wpisywaniu” działań twórczych w realną, istniejącą sytuację. W tym przypadku Land artu był to konkretny krajobraz (park, las, jezioro). Elementem działań twórczych jest tu obserwacja, konceptualizacja i wyrażanie zależności pomiędzy tym,  co jest (zastane, dostrzeżone, zinterpretowane), procesem zmiany i  tym, co zaistnieje po  akcie twórczym. Warsztaty  artystyczne  są ukierunkowane na doświadczanie działań twórczych, na wyrażanie emocji podczas powstawania indywidualnych kreacji. W takim myśleniu i  rozumieniu sztuki nie koncentrujemy się tylko na rezultacie działania, na dziele. Wyróżnionym przedmiotem refleksji staje się proces twórczy. Samo dzieło sztuki nie jest traktowane jako coś skończonego. Usytuowanie działań  artystycznych  w kontekście Land Artu (sztuki ziemi) - kiedy to materialny rezultat działań artystycznych jest  czymś nietrwałym, efemerycznym - zmienia sens samego dzieła i kieruje uwagę ku procesom twórczym.

 

Podczas  prac -  inspirowani polemikami na temat języka sztuki, narracji w sztuce oraz uwagami, dyskusjami i dokonaniami artystów zajmujących się Land artem, problemem statusu dzieła sztuki, kontekstualnością  obiektu  artystycznego, fotografią - zwracaliśmy też szczególną uwagę na  antropomorficzne i zoomorficzne formy w krajobrazie i  patrzyliśmy  na nie „okiem fotografa.”  Z projektami w dziedzinie Land artu (natura, inspiracja, instalacja) był połączony warsztat fotograficzny. Działania uczestników wyrażały się w  projektowaniu i włączaniu różnych form obrazu fotograficznego do realizacji obiektów Land artu, w badaniu relacji między obrazem/obrazami a procesem realizacji tych obiektów oraz między obrazem, obiektem i otaczającą  przestrzenią.

 

Ten rodzaj działań artystycznych bardzo wyraźnie dokumentuje, że  - w obiegowych pytaniach o to, „co jest sztuką, a co nie jest”  - koncentracja na obiekcie, przedmiocie, poszukiwanie takich cech rzeczy, które pozwoliłyby zdecydowanie orzekać, identyfikować  obiekty artystyczne, czyli koncentracja mająca na celu uwolnienie człowieka od tego dręczącego pytania, nie przynosi oczekiwanego rezultatu. A jeśli  tak się dzieje, to często stwierdza się bezradnie: ”dziś wszystko jest sztuką.”  Z twierdzeniem  takim wiąże się często tendencja do bagatelizowania owego „wszystkiego” oraz zniechęcenie do tzw. sztuki współczesnej. Zadaniem  naszych warsztatów było  m.in. wspomaganie takich kompetencji, dzięki którym  „zadanie”  interpretacji staje się czymś naturalnym.

 

Sztuka Land art  to również doświadczanie czasu. Dzieło się rozpada, rozpływa, niszczeje… Można zachować jego wygląd w obrazie fotograficznym, filmowym. W takiej postaci można te prace  oglądać na wystawie w Galerii 55.  Dzieło -  w tej roli -  nie jest tylko „obiektem fotograficznym”, a obraz  fotograficzny  - w tej roli –  (często zmultiplikowany) nie jest tylko medium obrazowania.              

 

Design,  zaprezentowany na wystawie w ujęciu  obrazów fotograficznych, ukazuje projekty i szkice,  które powstały podczas poszukiwania  estetyki w codzienności, podczas  badania relacji między praktycznymi funkcjami przedmiotów użytkowych  a ich wymiarem estetycznym, komunikacyjnym   (kulturowym).

 

Wielkoformatowa malatura na budynku  będzie się składała z wielu znaków - propozycji graficznych zaprojektowanych  przez uczestników warsztatów. Wizualizację kolorystyczną  przedstawia  fotografia.  Realizacja na ścianie  będzie wykonana na budynku w dzielnicy Nadodrze.

 

Czy można uczyć "bycia artystą"?  -  takie pytanie   pojawia się  często w kontekście różnorakich projektów artystycznych i edukacyjnych. Świadomość tego  złożonego problemu, zasługującego na poważną debatę, towarzyszyła  działaniom Akademii. Kreacyjne działania łączyły się z refleksją i dyskusjami na temat problematyki rozumienia i interpretacji  - ukierunkowanymi m.in. przez owo pytanie i różnicującymi sposoby poszukiwania odpowiedzi. Można oto tworzyć „pewnego rodzaju Atlas Mnemosyne (jak to ujmuje Maciej Bączyk) - układać wątki, motywy, skojarzenia,  wywiedzione z kultury (zdjęć, tekstów, obrazów, fragmentów filmów, dźwięków, szkiców); można je interpretować w kontekście indywidualnych doświadczeń”. Może powstać zapis tych działań,  „ściana”.  Wykadrowana,  ale nie-skończona.  Ten wątek  wyraźnie przedstawia  prezentowana w Galerii dokumentacja „ściany”.

 

Informacje o terminach następnych prezentacji oraz o dalszych działaniach naszej grupy zamieścimy na stronie: letniaakademiasztuki.dsw.edu.pl oraz na stronie: Galeria 55.